PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH VÀ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

         PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH VÀ NĂNG LỰC                                                                                                              F02- QT.05.HCNS                                                                 

                                 o Đánh giá 6 tháng đầu năm                  o Đánh giá 6 tháng cuối năm.

                                 o Đánh giá cả năm                                  o Đánh giá bất thường.     

Họ và tên nhân viên                                                                               
Chức vụ 
Bộ phận 
STTTIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁHỆ SỐĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÁ NHÂNCẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ
1  Thành tích công việc: Mức độ hoàn thành mục tiêu công việc, khối lượng, chất lượng, thời gian hoàn thành. (Trên cơ sở kết quả tổng hợp tuần – tháng  – năm)  2  
2  Tinh thần làm việc: Thái  độ làm việc nghiêm túc, chấp hành sự phân công và chỉ đạo của cấp trên, làm việc nhiệt tình, say mê, hợp tác và có trách nhiệm với công việc.  2  
3  Việc chấp hành Nội quy, quy định của Công ty: Chấp hành nội quy, quy định, quy trình, chính sách, mục tiêu của công ty/phòng ban, đảm bảo ngày giờ công làm việc, thực hiện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, …    1  
4  Giao tiếp: Giao tiếp với đồng nghiệp: Chân tình, cởi mở, hợp tác, giúp đỡ. Giao tiếp với cấp trên: Tôn trọng và chấp hành.  1  
5  Đấu tranh với những sai trái, bảo vệ tài sản của Công ty:  Thẳng thắn đấu tranh với những sai trái, tiêu cực để bảo vệ tài sản của Công ty  và đảm bảo an ninh trật tự; đề xuất/khai báo để ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể xảy ra.  1  
6  Quản lý thời gian và tiết kiệm chi phí: làm việc đúng giờ, hiệu quả cao với thời gian hợp lý; tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, điện, nước, văn phòng phẩm, …  1  
7  Khả năng huấn luyện/đào tạo cấp dưới để thực việc công việc có hiệu quả.  1  
8  Khả năng quản lý, điều hành nhằm xây dựng đơn vị mình đoàn kết, vững mạnh và làm việc hiệu quả.  1  
9  Mức độ hòan thành mục tiêu, kế họach 06 tháng, năm của đơn vị mình.  3  
  CỘNG ĐIỂM    
  • Đối với Nhân viên , giám sát tạp vụ văn phòng trở xuống thì chấm điểm từ mục số 1 đến mục số 6.
  • Đối với Trưởng các bộ phận trở lên thì chấm đủ 9 mục.
  • Cơ sở để đánh giá thành tích và năng lực:
STTTIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁYẾU (Từ 4 điểm trở xuống)TRUNG BÌNH (Từ 5 – 6 điểm)KHÁ (Từ 7 – 8 điểm)TỐT (9 điểm)XUẤT SẮC (10 điểm)
1Thành tích công việc  Điểm thành tích trung bình trong thời gian đánh giá < 5 điểm. Hoặc hoàn thành < 70% thành tích công việc.  Điểm thành tích trung bình trong thời gian đánh giá từ 5 – 6 điểm. Hoặc hoàn thành từ 70 – 79% thành tích công việc.  Điểm thành tích trung bình trong thời gian đánh giá từ 7 – 8 điểm. Hoặc hoàn thành từ 80 – 89% thành tích công việc.Điểm thành tích trung bình trong thời gian đánh giá là 9 điểm. Hoặc hoàn thành từ 90 – 100% thành tích công việc.Điểm thành tích trung bình trong thời gian đánh giá là 10 điểm. Hoặc hoàn thành  > 100% thành tích công việc.
2Tinh thần, thái độ làm việcLàm việc thiếu nghiêm túc, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, làm việc thiếu nhiệt tình, không hợp tác, không tự cố gắng (bị nhắc nhở hoặc khiển trách từ 3 lần trở lên hoặc bị 1C)  Biểu hiện tinh thần, thái độ, chấp hành ở mức bình thường, cố gắng nhưng chưa nhiệt tình cao độ, chưa hợp tác và chia sẻ hết mình (bị nhắc nhở hoặc khiển trách từ 1 – 2 lần hoặc bị 1B)  Biểu hiện tinh thần, thái độ, chấp hành, hợp tác ở mức khá, đã cố gắng tìm hiểu, xin ý kiến, đề xuất để hoàn thành công việc (Không bị nhắc nhở hoặc khiển trách lần nào).Làm viêc nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, hợp tác và chia sẻ hết mình, chấp hành nghiêm chỉ đạo cấp trên, chủ động hoàn toàn công việc được giao, …Tinh thần, thái độ làm việc, sự hợp tác, sự chủ động trong công việc, sự chấp hành, … HƠN CẢ MONG ĐỢI. 
3Việc chấp hành Nội quy, quy định của Công ty, … Vi phạm nội quy, quy định của Công ty mà bị xếp 1C hoặc bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức.   trong quá trình đánh giá.Vi phạm nội quy, quy định của Công ty mà bị xếp 1B hoặc bị kỷ luật khiển trách 2 lần   trong quá trình đánh giá.Chấp hành nội quy, quy định của Công ty, tuy nhiên vẫn bị  khiển trách 1 lần  trong quá trình đánh giá.Chủ động chấp hành nội quy, quy định của Công ty, không bị kỷ luật một lần nào trong thời gian đánh giá.Chủ động chấp hành nội quy, quy định của Công ty, đồng thời nhắc nhở người khác cùng chấp hành, đề xuất các biện pháp cải tiến và nâng cao việc chấp hành nội quy, quy định của Công ty.
4Kỹ năng giao tiếp  Giao tiếp không chân tình, thiếu hợp tác, cởi mở và thiếu tôn trọng mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở từ 2 lần trở lên hoặc bị xếp 1B trong quá trình đánh giá.Giao tiếp chân tình, cởi mở, hợp tác và tôn trọng nhưng đôi khi vẫn còn nóng nãy và thiếu kiềm chế, … mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở 1 lần trong quá trình đánh giá.  Giao tiếp chân tình, cởi mở, hợp tác và tôn trọng và không bị khiển trách hoặc nhắc nhở một lần nào.Giao tiếp vui vẻ, chân tình, cởi mở, hợp tác, tôn trọng, dễ hiểu, có thiện cảm, biết lắng nghe và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh.Giao tiếp vui vẻ, chân tình, cởi mở, hợp tác, tôn trọng, dễ hiểu, có thiện cảm, biết lắng nghe và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, biết tạo động lực cho người nói, biết đặt câu hỏi phù hợp và nghệ thuật.
5  Đấu tranh với những sai trái, bảo vệ tài sản của Công ty.  Thấy rõ những sai trái, vi phạm của người khác mà không đấu tranh, không tố giác, mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở từ 2 lần trở lên hoặc bị xếp 1B trong quá trình đánh giá..  Đấu tranh, tố giác với những vi phạm nhưng thiếu nhiệt tình, không quyết tâm, … mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở 1 lần hoặc không có phát hiện và không có đề xuất, cải tiến.    Đấu tranh, tố giác một cách thẳng thắn và tích cực nhằm bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự của Công ty.  Đấu tranh, tố giác một cách thẳng thắn, tích cực và có những đề xuất, cải tiến nhằm bảo vệ tài sản, đảm an toàn và an ninh trật tự của công ty.  Đấu tranh, tố giác một cách thẳng thắn, tích cực và có những đề xuất nhằm ngăn ngừa, cải tiến có tác động hiệu quả đến những chính sách, biện pháp của Công ty.
6Quản lý thời gian  và tiết kiệm chi phí.Không biết  sắp xếp công việc và thứ tự ưu tiên, có việc thì làm, không có việc thì chơi. Không có ý thức trong việc tiết kiệm chi phí của công ty mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở từ 2 lần trở lên hoặc bị xếp 1B trong quá trình đánh giá.Biết sắp xếp công việc và thứ tự ưu tiên nhưng chưa thực hiện một cách hiệu quả.. Có ý thức trong việc tiết kiệm chi phí của công ty, tuy nhiên có lúc vẫn còn vi phạm mà bị khiển trách hoặc nhắc nhở 1 lần trong quá trình đánh giá.Biết sắp xếp công việc và thứ tự ưu tiên, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả. Có ý thức trong việc tiết kiệm chi phí của công ty và không bị khiển trách hoặc nhắc nhở một lần nào.Chủ động sắp xếp công việc và thứ tự ưu tiên, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả. Có ý thức và thực hành tiết kiệm chi phí của công ty, có những đề xuất cải tiến phù hợp và được phòng ban/bộ phận ghi nhận và áp dụng trong phòng/bộ phận.Chủ động sắp xếp công việc và thứ tự ưu tiên, đồng thời thực hiện một cách hiệu quả. Có ý thức và thực hành tiết kiệm chi phí của công ty, đồng thời có những đề xuất cải tiến phù hợp và được Ban giám đốc Công ty ghi nhận và đưa vào áp dụng trong toàn Công ty..
7Khả năng huấn luyện/đào tạo.  Không có khả năng huấn luyện/đào tạo cấp dưới. (Tương đương với việc chưa tổ chức huấn luyện/đào tạo một khóa nào)Đã tổ chức huấn luyện/đào tạo cấp dưới 1khóa/năm.Đã tổ chức huấn luyện/đào tạo cấp dưới từ 2 – 3 khóa/năm.Đã tổ chức huấn luyện/đào tạo cấp dưới từ 2 – 3 khóa/năm và tham gia đội ngũ Giảng viên của Công ty (Giảng 2 khóa/năm)Đã tham gia huấn luyện/đào tạo cấp dưới hoặc các chương trình của Công ty từ 3 khóa trở lên/năm.
8Khả năng quản lý, điều hành.Không biết hoạch định, không có tầm nhìn, phân công công việc không phù hợp, không kiểm tra, đánh giá nhân viên, …Biết hoạch định và tầm nhìn trong một năm, biết phân công công việc, kiểm tra, đánh giá nhưng theo cảm tính, thiếu cơ sở và tính nghệ thuật. Biết hoạch định và tầm nhìn từ 2 – 3 năm, biết phân công công việc, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên. Chủ động hoạch định và tầm nhìn từ 4 – 5 năm, biết phân công công việc phù hợp, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên. Xây dựng tập thể đoàn kết, hợp tác.  Chủ động hoạch định và tầm nhìn từ 5 năm trở lên, biết phân công công việc phù hợp, kiểm tra, đánh giá theo phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên.  Xây dựng tập thể đoàn kết, hợp tác và cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung.  
10Mức độ hòan thành mục tiêu, kế họach của Phòng ban/Bộ phậnMục tiêu, kế hoạch của Phòng Ban/Bộ phận mình quản lý đạt < 70%.Mục tiêu, kế hoạch của Phòng Ban/Bộ phận mình quản lý đạt từ 70 – 79%.Mục tiêu, kế hoạch của Phòng Ban/Bộ phận mình quản lý đạt từ 80 – 89%.Mục tiêu, kế hoạch của Phòng Ban/Bộ phận mình quản lý đạt từ 90 – 100%.Mục tiêu, kế hoạch của Phòng Ban/Bộ phận mình quản lý đạt > 100%.
  • Điểm xếp lọai
ĐỐI TƯỢNGĐIỂM TRUNG BÌNHXẾP LỌAIGHI CHÚ
Đối với Nhân viên văn phòng và giám sát  Dưới 36 điểmTừ 37 điểm đến 48 điểmTừ 49 điểm đến 64 điểmTừ 65 điểm đến 72 điểmTừ 73 điểm đến 80 điểm    YẾU TRUNG BÌNH KHÁ TỐT XUẤT SẮCYếu = 45% mức điểm cao nhất.   Trung bình = 60% mức điểm cao nhất.   Khá = 80% mức điểm cao nhất.   Tốt = 90% mức điểm cao nhất.   Xuất sắc = 91% trở lên.
  Đối với Trưởng các bộ phận trở lên.  Dưới 58 điểmTừ 59 điểm đến 78 điểmTừ 79 điểm đến 104 điểmTừ 105 điểm đến 117 điểmTừ 118 điểm đến 130 điểm    YẾU TRUNG BÌNH KHÁ TỐT XUẤT SẮC
TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁNHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………   Ký tên:                ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………   Ký tên:          
Ngày……/………/………………Ngày……/………/………………
4.9/5 - (985 votes)